Lạng Sơn

"Ai lên xứ Lạng cùng anh/Bõ công bác mẹ sinh thành ra em".