Búng Bình Thiên

Búng Bình Thiên Xã Khánh Bình, Nhơn Hội và thị trấn Long Bình, Xã Khánh Bình, Huyện An Phú, An Giang